Wánoce we Waršavě

Wánoce we Waršavě

Více info
Létejte po světě za akční ceny!

Létejte po světě za akční ceny!

Více info
Létáme z Ostravy do celého světa

Létáme z Ostravy do celého světa

Více info

Předpisový rámec

Letiště Ostrava a.s., provozovatel letiště (ICAO označení LKMT) zavedl a udržuje systém řízení, jehož součásti je systém řízení bezpečnosti – Safety Management Systém (SMS).

SMS je zaveden v souladu s doporučeními ICAO dokumentu Doc 9859 Safety Management Manual, Nařízením Komise (EU) č. 139/2014, Leteckého předpisu L14 Řízení bezpečnosti, AIC C 25/16 Runway Safety program pro ČR a dalšími návaznými dokumenty.

Cíle SMS

Postupovat tak, aby nedocházelo k bezpečnostním událostem. Pokud k nim dojde, umět je řešit, minimalizovat jejich dopad a přejít co nejrychleji do běžného provozního stavu.

Bezpečnost je nejvyšší prioritou, přes obchodní, provozní, enviromentální nebo sociální tlaky.

Politika SMS

Bezpečnostní událost

Bezpečnostní událostí je jakákoliv událost s dopadem na bezpečnost, která ohrožuje nebo v případě, že není odstraněna nebo řešena, by mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jiné osoby, a zahrnuje zejména nehody nebo vážné incidenty.

K hlášení bezpečnostních událostí lze využít:

Safety portal

Pro zajištění koordinace s externími subjekty (subjekty, které vykonávají svou činnosti na Letiště Ostrava a.s., a jejich činnost může mít dopad na bezpečnost je využíván Safety portál

Runway Safety Program (RSP)

Cílem RSP je zajištění přijatelné úrovně dráhové bezpečnosti a zejména snížení událostí RI/RE.

Runway Incursion (RI, Narušení dráhy):

„Každá událost na letišti týkající se nesprávného výskytu letadla, vozidla nebo osoby v ochranném prostoru plochy určené pro vzlety a přistání letadel.“

Runway Excursion (RE, Vyjetí z dráhy)

Vyjetí z dráhy je událost, při které se letadlo při vzletu nebo přistání stočí mimo povrch dráhy nebo jej přejede

Just Culture

V rámci SMS je používán přístup Just Culture, což je anglický termín pro pravidlo netrestání viníka v případě, že sám oznámí bezpečnostní událost, kterou způsobil a aktivně spolupracuje na jejím vyhodnocení. V ČR však není možné netrestat viníka v případě trestně – právních činů.

Nepřípustné jednání

Přes uplatňování přístupu Just culture, následující chování není přípustné a nebude tolerováno:

  • Vědomé porušení bezpečnostních pravidel a postupů
  • Zatajování informací, které mohou mít vliv na bezpečnost
  • Činnost, která je považována za trestnou

Doporučujeme

Na co bychom vás chtěli upozornit